Contact us

                                                                               BioSino Bio-Technology and Science Inc.                                                         
                                                                               Address:27 Chaoqian Road,                                                                           
                                                                                Changping District, Beijing, 102200, China.                                                       
                                                                               Alibaba: http://biosino.en.alibaba.com                                                              
                                                                              Made In China: http://biosino.en.made-in-china.com                                      
                                                                              Tel: +86-10-69722840,+86-10-80117700                                                       
                                                                          Fax: +86-10-69722840                                                                                  
               Email: biosino@zhongsheng.com.cn